مهندس مرتضی بختیاری

دربازارهای امروزی شرکتها بدنبال روشهای جدید برای فعالیتهای بازاریابی خود هستند و سعی می کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز جلوه دهند.
آنچه شما لازم دارید، ایده های قابل اجرا و ارزشمند است.

مهندس مرتضی بختیاری

مدیر اجرایی پروژه های بازاریابی و تبلیغات دارای تجربه در زمینه راهبری گروه های اجرایی پروژه ها