دکتر محسن امانی

سرعت و رقابت دو اصل در تجارت و اقتصاد.
موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در گرو فعالیتهای تبلیغاتی آنها است.
فقط تصمیم بگیرید.

دکتر محسن امانی

مدیر عامل شرکت خانه دوست